Algemene voorwaarden

RESERVATIES

Reserveren kan telefonisch of via e-mail. Een reservatie is pas definitief wanneer ze door ons werd bevestigd.
Deze bevestiging gebeurt via een e-mail waarin er tevens ook praktische informatie zal staan.

ANNULATIES

Bij slecht weer kan een reservatie kosteloos worden geannuleerd tot 8u 's ochtends van de dag waarop de levering was voorzien.

Voor alle andere gevallen van annulatie zal een kost van 25% van de totale huursom worden aangerekend aan de huurder.
Petra`s Verhuur behoudt zich het recht voor om ten aller tijde de reservering te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld bij slecht weer of een voorspelling van onweer.

Annulaties door Petra`s Verhuur kunnen in geen geval aanleiding geven tot een schadeloosstelling van de huurder.

PRIJZEN EN BETALINGEN

Al onze prijzen zijn inclusief BTW (21%). Indien u een factuur wenst, gelieve dit meteen te vragen bij de reservatie.
De betaling dient te gebeuren bij de levering. Deze kan cash of via de Bancontact/Payconiq app.
Voor onze zakelijke klanten kunnen wij een factuur opstellen. De huurder verbindt zich ertoe om binnen de 14 dagen na factuurdatum de factuur te voldoen.

WAARBORG

Wij werken niet met een waarborg maar verwachten wel dat de gehuurde spullen schoon en niet beschadigd terug worden gebracht.

GEBRUIK VAN DE SPRINGKASTELEN

De huurder dient het springkasteel te gebruiken "als een goede huisvader."

Een springkasteel is ontworpen voor kinderen. De kinderen dienen ten aller tijde onder het toezicht van een volwassene te staan. Het gebruik van een fluitje wordt aangeraden.

Petra`s Verhuur kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik van het springkasteel.

Tijdens het gebruik dient er rondom het springkasteel een vrije ruimte van minstens 1,8m te zijn.

Het is verboden om:
- het springkasteel te betreden met schoenen, juwelen of andere puntige voorwerpen;
- voedsel, drank of kauwgom te nuttigen in het kasteel;
- de buitenwanden te beklimmen en op de muren te kruipen;
- het springkasteel op te blazen of af te laten wanneer er personen in aanwezig zijn;
- te springen op het voorste gedeelte. Dit dient enkel als opstap;
- met zand of modder in het kasteel te spelen;
- de blower(s) af te dekken;
- het springkasteel na opbouw nog te verplaatsen en dit tijdens de gehele duur van de huurperiode.

Bij stroomuitval of drukverlies dient het kasteel eerst te worden ontruimd. Men dient te wachten tot de motor van de blazer(s) volledig tot stilstand is gekomen, alvorens deze opnieuw op te starten.
Bij een huurperiode van één dag, dient het kasteel permanent opgeblazen te blijven tot Petra`s Verhuur het weer komt ophalen.

Bij een huurperiode van meer dan één dag, dienen (voor bewaring 's nachts) volgende maatregelen door de huurder te worden genomen:
het eventuele regenwater laten aflopen alvorens het kasteel af te laten, torens en muren naar binnen plooien, het springkasteel in twee plooien en er het bijgeleverde zeil overgooien. De blowers en verlengsnoeren dienen binnen gezet te worden, buiten het bereik van kinderen.

GEBRUIK VAN POPCORN EN SUIKERSPINTOESTELLEN

De toestellen dienen na gebruik te worden schoongemaakt met warm water en een scheutje zeep.

VOORZIENINGEN

Er dient een minimale doorgang te zijn van 1,5 meter (de breedte van een gewone voordeur volstaat niet altijd)
Petra`s Verhuur is niet verantwoordelijk voor eventuele schade (trappen, muren, deur, inboedel…) indien er geen of onvoldoende vrije doorgang is bij de plaatsing.

Een springkasteel weegt 100 tot 200kg, wij vragen dan ook dat er altijd minstens één volwassene aanwezig is tijdens het laden en plaatsen van het springkasteel.

Er dient een stopcontact van 220V (minimaal 16A) aanwezig te zijn binnen de 50m van de plaats waar het springkasteel opgesteld dient te worden.

De ondergrond moet vlak zijn en vrij van scherpe of puntige voorwerpen.

Bij zand of braakliggende grond dient de blower op een karton te staan om geen zand aan te zuigen.

WAT BIJ REGEN EN WIND?

Indien het begint te regenen, het springkasteel opgeblazen laten.

Bij hevige wind of onweer: het eventuele regenwater laten aflopen, het kasteel aflaten, torens en muren naar binnen plooien, springkasteel in twee plooien en het bijgeleverde zeil er over gooien.

Blowers en verlengsnoeren uit de regen zetten.

SCHADE, VERLIES EN VERANTWOORDELIJKHEID

Op het moment van de plaatsing/levering, ondertekent de huurder de werkbon. Hiermee verklaart de huurder zich automatisch akkoord met alle huur- en gebruiksvoorwaarden.

Bij de levering wordt al het materiaal (springkastelen, toestellen,…) samen met de huurder op schade gecontroleerd.
Schade dat nadien ontstaat, tijdens de hele verhuurperiode, dient zo snel mogelijk gemeld te worden en valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder.

Bij schade worden al de door Petra`s Verhuur gemaakte kosten voor herstelling doorgerekend aan de huurder.
Herstellingen gebeuren steeds door een door Petra`s Verhuur gekozen bedrijf, de huurder heeft hierin geen inspraak.
In geval van diefstal en/of verlies, dient de huurder zowel de overeengekomen huurprijs als de nieuwwaarde van het gehuurde goed te vergoeden.